Välkommen till Oxunda Vattensamverkan!

Oxunda vattensamverkans syfte är att bidra till att Mälarens vatten även i framtiden kan användas som dricksvatten för stora delar av regionen, samt att bevara en mångfald av växt- och djurarter och deras livsmiljöer i sjöarna och vattendragen. Samverkans arbetet ska också leda till ökad tillgänglighet till sjöar och vattendrag för det rörliga friluftslivet.

Oxunda vattensamverkan startade i december 1998. Nu har arbetet etablerats till långsiktig samverkan mellan de samarbetande kommunerna.